Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád platný od 12. 5. 2014

15. 5. 2014

DOMOVNÍ ŘÁD


I. ÚVOD


Domovní řád Bytového družstva Lamačova 905 vychází ze stanov tohoto bytového družstva a zahrnuje i některá organizační pravidla.
Tento domovní řád má přispět k tomu, aby byla budova řádně užívána a udržována na požadované úrovni a aby bylo zabráněno jejímu poškozování a znehodnocování.
Dodržováním zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání budovy a snižovat náklady při její údržbě a opravách.
Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny členy družstva, které užívají byty, společné prostory a zařízení v budově V Lamačově 905, jako i pro členy jejich domácností, pro jejich nájemníky a pro všechny osoby, jimž člen družstva umožní vstup do budovy.II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

 

1. Bytem se rozumí soubor místností s vybavením, ohraničené vstupními dveřmi bytu. Součástí bytu je také veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody a odpadu, ústředního topení, elektroinstalace, domovní telefony), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů a kromě hlavního potrubí odpadu. Příslušenstvím bytu jsou i vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklepní kóje).

2. Společnými prostorami se rozumí části budovy určené pro společné užívání, a to zejména základy, nosné zdivo včetně fasády a izolací, vstupní dveře včetně kování, schodiště, chodby, výtah, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační a elektrické sítě, hromosvody, odsávací potrubí včetně střešních ventilátorů, společná technická zařízení (hydranty, hasící přístroje, strojovna výtahu), prostory pro ukládání kol, sušení prádla, další místnosti bez konkrétního označení a chodba mezi sklípky.

3. Každý nájemce bytu (dále jen nájemce) oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. Je povinen udržovat byt na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání a provádět včas její potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele bytů v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.

4. Nájemce je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada finanční. Bez souhlasu představenstva družstva a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy bytu a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.).

5. Nájemce , který poskytne byt do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat domovní řád v celém rozsahu. Současně oznámí představenstvu družstva počet osob, které budou takto byt užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů. Pokud by osoby užívající byt nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním řádem anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má představenstvo družstva  právo nájemce vyzvat jak k úhradě případně vzniklých škod, tak i k ukončení takového nájemního vztahu.III. DENNÍ ŘÁD

 

1. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod musí být dodržován noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, používat vysavače a jiná hlučná zařízení a přístroje (kuchyňské roboty, vrtačky atd.), hlučně zpívat, hlučně se bavit a způsobovat větší hluk. V této době je žádoucí používat televizní, rozhlasové nebo jiné audio přístroje tak, aby jejich zvuk nepronikal do okolních bytů. V této době lze používat domácí elektrospotřebiče (pračky, myčky, vířivky apod.) pouze v souladu s  Nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 24. srpna 2011 s účinností od 1.11. 2011.

2. Nájemce, který plánuje provádět bytě hlučné práce je povinen informovat o svém záměru představenstvo družstva a členy družstva vyvěšením informace na nástěnku. V  této informaci uvede předpokládaný časový rozsah hlučných prací a telefonní číslo kontaktní osoby odpovědné za dodržování ustanovení tohoto domovního řádu při provádění prací.

3. Společné prostory nesmí sloužit ke skladování nepotřebných věcí.

4. Při prodeji družstevního podílu je nabyvatel povinen vyžádat si od původního nájemce všechny klíče od společných uzamykatelných prostor. Pokud tak neučiní, může požádat o zhotovení kopie nebo zapůjčení klíče představenstvo družstva. Náklady na zhotovení kopie nebo zapůjčení klíče nese nájemce, který tento požadavek vznesl.

5. Běžný úklid společných prostor budovy a bezprostředního okolí domu zajišťuje osoba určená představenstvem družstva. Při mimořádných situacích, kdy uživatel bytu znečistí společné prostory (při rekonstrukci jednotky, malování, stěhování apod.), je povinen neprodleně po ukončení prací odstranit způsobené znečištění. V opačném případě budou náklady na mimořádný úklid přeúčtovány uživateli příslušného bytu.

 

 

IV. TECHNICKÝ PROVOZ BUDOVY1. Z obecně platných předpisů a ze stanov družstva vyplývá pro nájemce povinnost pečovat o řádný provoz a technický stav budovy. K zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: základní údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, běžné opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. V zájmu řádného provedení těchto prací je nájemce povinen umožnit přístup k vodovodní nebo elektrické instalaci, k topení a ke kanalizačnímu svodu. Rovněž tak je povinností zpřístupnit tato zařízení, která jsou společným vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých bytů.

 

2. Mezi základní preventivní opatření k předcházení poruch ve společných prostorách domu patří:

a)    dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osob, používání výtahu samostatně pouze osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah;

b)    dodržovat pravidla protipožární ochrany;

c)    dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech společných prostorách domu

d)    udržovat všechny chodby volné; v těchto prostorách včetně chodeb sklepů platí zákaz ukládání jakýchkoli předmětů (např. nábytku);

e)    kontrolovat způsob větrání společných prostor domu a po vyvětrání zavírat okna;
udržovat v domě pořádek a čistotu;


3. Předepsané technické, bezpečnostní i protipožární prohlídky, zkoušky a revize jsou zajišťovány představenstvem družstva a jsou hrazeny z příspěvků na správu domu a pozemku.

 


V. BEZPEČNOST A POŘÁDEK

 


1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:

a)    Domovní vchodové dveře (jižní i severní) se důsledně zavírají. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám, které bude uživatel jednotky doprovázet již od vchodových dveří. Jiným osobám, které se nemohou přesně legitimovat, anebo hlásí návštěvu momentálně nepřítomného uživatele jednotky, nelze vstup do domu umožnit. Objednané návštěvy opravářů jsou buď očekávány objednatelem, anebo jsou vybaveny klíčem, který jim zapůjčí představenstvo družstva nebo nájemce bytu, pokud je objednavatelem.

b)    Každý nájemce je povinen dodržovat obvyklá pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany.

c)    Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti

d)    poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.

2. Hlavní uzávěry vody, domovní elektrické rozvodny (pro výtahy a pro osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám, což neplatí v případě havárie či hrozícího rizika, kdy je každý povinen jednat tak, aby zabránil hrozícím škodám.
3. Vstup na střechu domu, do předávací stanice tepla a do strojoven výtahů je dovolen pouze oprávněným osobám.
4. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.
5. V případě vzniku požáru je nutno okamžitě varovat ostatní osoby v domě (voláním „HOŘÍ“), pokud je to možné, bezpečně opustit dům (pomoci osobám se sníženou pohyblivostí) a neprodleně přivolat hasiče (tel. číslo 150). Jestliže je to v silách osoby, která požár zjistila, je třeba okamžitě zahájit hašení požáru.
6. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad vedle kontejneru na odpad. Jedinou přípustnou výjimkou jsou vánoční stromky, které lze odkládat vedle kontejnerů. Velkoobjemový odpad a stavební suť je zakázáno odkládat do kontejnerů, tento odpad je třeba odvézt do sběrného dvora. Dále je zakázáno odkládat vedle kontejnerů věci všeho druhu.
7. Chov a držení psů v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům a předpisům a vyhláškám Magistrátu hl.m. Prahy nebo Úřadu městské části Prahy 5, kterými jsou majitelé psů povinni se řídit. Majitel je povinen odstranit znečištění, které jeho pes nebo kočka způsobí ve společných prostorách domu nebo na pozemku kolem budovy, který je ve spoluvlastnictví členů společenství. Venčení zvířat je zakázáno na oploceném pozemku domu Lamačova 905/17.
8. Chov živočichů, které mohou ohrozit zdraví nebo život ostatních osob v domě (živočichů jedovatých nebo jinak nebezpečných) je v budově zakázán, neboť nelze vyloučit případný únik těchto živočichů mimo byt chovatele (např. šachtami, které procházejí všemi jednotkami).

9. Nájemci jsou povinni zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, výbušné či jinak nebezpečné a aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

10. Nájemce je povinen dbát na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v jeho bytě a rozšiřování hmyzu v domě. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit členu představenstva družstva  k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni nájemci, kterých se případný dezinfekční nebo dezinsekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do jednotky. V opačném případě, bude-li nutný opakovaný zásah z důvodu nezpřístupnění některého bytu, budou náklady na marný zásah přeúčtovány tomuto nájemci bytu.

11. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu představenstva družstva umísťovat na vnější konstrukce (např. lodžie, okna, fasádu, střechu) jakákoliv zařízení a předměty.

12. Květiny v oknech, na lodžiích apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

 

 

 

VI. POVINNOSTI DRUŽSTVA VŮČI ČLENŮM A NEČLENŮM DRUŽSTVA

 

 

1. Družstvo je povinno vytvářet co nejlepší podmínky pro uplatnění všech práv svých členů a zároveň je oprávněno vyžadovat plnění všech povinností od členů i nečlenů družstva.

2. Družstvo je povinno zabezpečovat zejména údržbu, opravy a po odsouhlasení členskou schůzí i případnou modernizaci společných částí domu. Jedná se o:

 

a)    údržbu a opravy ústředního topení

b)    údržbu a opravy svislého rozvodu vody až po vodoměry

c)    údržbu a opravy rozvodu elektrické energie až po bytové rozvody

d)    údržbu a opravy odvodu kanalizačního odpadu mimo prostor bytu včetně svislého odpadu

e)    údržbu a opravy konstrukce základních nosných částí předmětného domu, střechy, schodiště a fasádního pláště domu

f)    údržbu a opravy společné části zařízení pro příjem televizního signálu až k odbočkám přípojek jednotlivých bytů

g)    údržbu a opravy vchodových dveří, domovních zvonků, podlahové krytiny schodišť a chodeb 

 

 

 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1.
Porušování tohoto domovního řádu může být důvodem ke zrušení členství v bytovém družstvu. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí z jiných předpisů.
2. Domovní řád může být na základě vzniklých potřeb měněn nebo doplňován. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý člen Bytového družstva Lamačova 905. Schvalování navržených změn se provádí hlasování členů družstva na členské schůzi

 

 

3.  Tento Domovní řád bych schválen usnesením členské schůze Bytového družstva Lamačova 905 dne 12. 5. 2014 a tímto dnem vstupuje v platnost.

 

 

Za Bytové družstvo:

 

 

Marie Landová                                                   Magdalena Adamová

předsedkyně bytového družstva                        místopředsedkyně družstva